Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MARO EVENTS

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene

Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Maro events;

b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Maro events tickets verkoopt;

c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;

d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Maro events een overeenkomst aangaat betrekking

hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Maro events daartoe een aanbieding doet;

e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Maro events en Klant ter verkrijging van Tickets voor

Evenementen;

f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;

g. Maro events: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Maro events,

gevestigd te Stokkum.

h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Maro events namens zichzelf of in

opdracht van derden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij,

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Maro events, producten of diensten van welke aard

ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene

Voorwaarden zijn omschreven.

b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Maro events uitdrukkelijk van de hand.

c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden

overeenkomen. Maro events is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde

algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene

voorwaarden zijn op de website van Maro events raadpleegbaar.

d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van

het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de

algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

3. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen

advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Maro events vrijblijvend.

b. Maro events treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de

totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. Maro events is geen

partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst

komt tot stand nadat Klant via Maro events een of meerdere Tickets heeft gekocht. Maro events

verschaft de Tickets namens Evenementhouder.

c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn

gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.

Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies,

diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als

wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan

Maro events contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als

Maro events Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Maro events

ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.

Indien Maro events twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling

ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de

reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.

Maro events zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere

Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende

beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

d. Maro events en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Maro events en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

e. Maro events heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten.

Indien Maro events producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de

(levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde

van toepassing zijn.

4. Prijzen en betaling

a. Maro events verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal beschikbare

plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder

voorbehoud verstrekt.

b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de

Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Maro events

aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden

gesteld.

c. Alle prijzen van Maro events zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij

uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

d. Maro events brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening. Daarnaast brengt Maro events

administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de

transactie.

e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of

ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant

na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Maro events de

vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens

gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten

berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5. Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling.

Maro events zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant

aan Maro events een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

b. De door Maro events opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Maro events schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin

het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de

overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden

verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

d. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van

Tickets via de website en het callcenter 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om

Maro events de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

6. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Maro events zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Maro events de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Maro events niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Maro events is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b. De aanvullende voorwaarden van de Annuleringsverzekering zijn van toepassing op de

Overeenkomst, indien Klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten.

c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement.

Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Maro events opnemen via de online

klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27. Indien een Evenement wordt

verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan

de vergoeding van de ticketprijs.

d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement

inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende

voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het

evenement. Indien de Evenementhouder Maro events verzoekt om de Klant de ticketprijs te

restitueren, dan zal Maro events dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder

heeft ontvangen. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

e. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte

producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

7. Tickets

a. De door Maro events gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of Maro events niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Maro events en/of de Evenementhouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan de organisator. Houders van ongeldige

toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op

schadevergoeding.

b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden

hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.

c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is,

kan Klant contact opnemen via de online klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27.

d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Maro events kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet

kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Maro events opnemen

via de online klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten.

a. De op het Ticket van Maro events rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren

toe aan Maro events dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen

waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Maro events dan wel haar licentiegever

zouden kunnen worden geschaad.

b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen

of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te

wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van

Maro events aan Klant.

9. Privacy

a. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Maro events welke op

de website van Maro events raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven

verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

a. Maro events kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het

Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en

inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis

van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is

de totale aansprakelijkheid van Maro events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming,

dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste

het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het

gevolg is van opzet en/of grove schuld van Maro events of haar ondergeschikten.

c. De aansprakelijkheid van Maro events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Maro events onverwijld en deugdelijk

schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt

gesteld, en Maro events ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van

haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maro events in staat is adequaat te reageren.

d. Klant vrijwaart Maro events voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of

onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Maro events, al dan niet

voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade

zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Maro events meldt.

f. Maro events kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van

schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak

maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Maro events is evenmin

aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet

of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Maro events.

g. Maro events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen

verkregen Tickets. Maro events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

h. Maro events kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de

houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Maro events kan worden

toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling

of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maro events in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Maro events gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Maro events is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing

zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te

Amsterdam.

13. Diversen

a. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het

Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk,

plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van

inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.

b. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die

zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op

restitutie van enige gelden.

c. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens

geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Maro events zich verplicht tot het doen van een schriftelijke

mededeling, is Maro events gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals

maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Maro events dan wel in offertes,

orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Maro events niet.

f. Bij verschil van mening tussen Maro events en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de

Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

KVK 59893257

BTW NL853684352B01

Pastoor van Sonsbeeckstraat 45, 7039 AH Stokkum

maro-events.nl

Algemene Voorwaarden

Maro events BV – verkoopt tickets voor evenementen (van klanten), verkoopt MagicFX producten en verhuurt diverse apparatuur m.b.t. geluidsverzorging (en aanverwanten). Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Maro events BV.

Laatst gewijzigd op: 1 augustus 2022

 1. Definities
  1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
  1. Maro events BV, gevestigd aan Pastoor van Sonsbeeckstraat 45, 7039AH Stokkum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86947621, ook te vinden op: maro-events.nl.
  1. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  1. Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.
  1. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  1. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  1. Offerte: een schriftelijk aanbod van Maro events BV.
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Maro events BV een Overeenkomst heeft gesloten.
  1. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
  1. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Maro events BV zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
  1. Partij(en): Maro events BV en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
  1. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
  1. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
  1. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Toepasselijkheid en interpretatie
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Maro events BV, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Maro events BV heeft aanvaard.
  1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
  1. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Maro events BV zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 1 dag.
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Maro events BV en het voldoen aan de daarbij door Maro events BV gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maro events BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  1. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Maro events BV zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Maro events BV direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
  1. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Maro events BV Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  1. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Maro events BV te leveren Producten of Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
  1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maro events BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Maro events BV worden verstrekt.
  1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Maro events BV het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
  1. Maro events BV is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.
 5. Duur en einde van de Overeenkomst
  1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten of Diensten.
  1. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
  1. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
  1. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Maro events BV uit de opzegging voortvloeien. Maro events BV zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Maro events BV te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Maro events BV over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
  1. Maro events BV mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
 6. Opdrachtgever failliet is verklaard;
 7. Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 8. De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
  1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.
 9. Prijs en betaling
  1. Opdrachtgever betaalt Maro events BV het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Maro events BV genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
  1. Alle door Maro events BV genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
  1. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  1. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Maro events BV het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
  1. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Maro events BV gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Maro events BV Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  1. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
  1. Maro events BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Maro events BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 10. Verplichtingen Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Maro events BV worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.
  1. Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Maro events BV kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
  1. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Maro events BV en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
  1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
  1. Opdrachtgever staat Maro events BV toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door Maro events BV werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van Maro events BV en de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.
 11. Meerwerk
  1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  1. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Maro events BV mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
  1. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
  1. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
  1. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Maro events BV zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Maro events BV stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.
 12. Levering en levertijd
  1. Door Maro events BV genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
  1. Maro events BV behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
  1. Maro events BV blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Maro events BV, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.
 13. Garantie
  1. Maro events BV staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  1. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht door Maro events BV gegrond wordt geacht. Maro events BV zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
  1. Een door Maro events BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
  1. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Maro events BV heeft opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.
 14. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Maro events BV verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Maro events BV.
  1. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Maro events BV en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.
 15. Geheimhouding
  1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  1. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
  1. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.
 16. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maro events BV.
  1. Maro events BV zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Maro events BV kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
  1. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Maro events BV van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.
  1. De totale aansprakelijkheid van Maro events BV voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Maro events BV, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00.
  1. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maro events BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
  1. Aansprakelijkheid van Maro events BV jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Maro events BV gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
  1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Maro events BV meldt.
  1. De aansprakelijkheid van Maro events BV met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Maro events BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Maro events BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maro events BV in staat is adequaat te reageren.
  1. Opdrachtgever vrijwaart Maro events BV voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
  1. Maro events BV kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Maro events BV in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Maro events BV is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
  1. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
  1. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.
 17. Wijziging Algemene Voorwaarden
  1. Maro events BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  1. Wijzigingen worden bekend gemaakt via maro-events.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Maro events BV kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  1. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Maro events BV. Maro events BV kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Maro events BV de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.
 18. Slotbepalingen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Maro events BV gevestigd is.
  1. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  1. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  1. Maro events BV is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Maro events BV of de bedrijfsactiviteiten van Maro events BV overneemt.

Naam: Maro events BV
Adres: Pastoor van Sonsbeeckstraat 45, 7039AH Stokkum
E-mailadres: info@maro-events.nl
Telnr.: 085-7732027