Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MARO EVENTS

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene

Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Maro events;

b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Maro events tickets verkoopt;

c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;

d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Maro events een overeenkomst aangaat betrekking

hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Maro events daartoe een aanbieding doet;

e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Maro events en Klant ter verkrijging van Tickets voor

Evenementen;

f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;

g. Maro events: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Maro events,

gevestigd te Stokkum.

h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Maro events namens zichzelf of in

opdracht van derden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij,

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Maro events, producten of diensten van welke aard

ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene

Voorwaarden zijn omschreven.

b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Maro events uitdrukkelijk van de hand.

c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden

overeenkomen. Maro events is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde

algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene

voorwaarden zijn op de website van Maro events raadpleegbaar.

d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van

het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de

algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

3. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen

advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Maro events vrijblijvend.

b. Maro events treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de

totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. Maro events is geen

partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst

komt tot stand nadat Klant via Maro events een of meerdere Tickets heeft gekocht. Maro events

verschaft de Tickets namens Evenementhouder.

c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn

gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.

Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies,

diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als

wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan

Maro events contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als

Maro events Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Maro events

ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.

Indien Maro events twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling

ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de

reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.

Maro events zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere

Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende

beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

d. Maro events en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Maro events en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

e. Maro events heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten.

Indien Maro events producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de

(levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde

van toepassing zijn.

4. Prijzen en betaling

a. Maro events verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal beschikbare

plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder

voorbehoud verstrekt.

b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de

Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Maro events

aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden

gesteld.

c. Alle prijzen van Maro events zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij

uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

d. Maro events brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening. Daarnaast brengt Maro events

administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de

transactie.

e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of

ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant

na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Maro events de

vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens

gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten

berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5. Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling.

Maro events zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant

aan Maro events een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

b. De door Maro events opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Maro events schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin

het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de

overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden

verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

d. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van

Tickets via de website en het callcenter 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om

Maro events de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

6. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Maro events zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Maro events de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Maro events niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Maro events is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b. De aanvullende voorwaarden van de Annuleringsverzekering zijn van toepassing op de

Overeenkomst, indien Klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten.

c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement.

Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Maro events opnemen via de online

klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27. Indien een Evenement wordt

verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan

de vergoeding van de ticketprijs.

d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement

inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende

voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het

evenement. Indien de Evenementhouder Maro events verzoekt om de Klant de ticketprijs te

restitueren, dan zal Maro events dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder

heeft ontvangen. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

e. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte

producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

7. Tickets

a. De door Maro events gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of Maro events niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Maro events en/of de Evenementhouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan de organisator. Houders van ongeldige

toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op

schadevergoeding.

b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden

hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.

c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is,

kan Klant contact opnemen via de online klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27.

d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Maro events kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet

kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Maro events opnemen

via de online klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten.

a. De op het Ticket van Maro events rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren

toe aan Maro events dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen

waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Maro events dan wel haar licentiegever

zouden kunnen worden geschaad.

b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen

of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te

wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van

Maro events aan Klant.

9. Privacy

a. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Maro events welke op

de website van Maro events raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven

verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

a. Maro events kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het

Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en

inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis

van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is

de totale aansprakelijkheid van Maro events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming,

dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste

het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het

gevolg is van opzet en/of grove schuld van Maro events of haar ondergeschikten.

c. De aansprakelijkheid van Maro events wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Maro events onverwijld en deugdelijk

schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt

gesteld, en Maro events ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van

haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maro events in staat is adequaat te reageren.

d. Klant vrijwaart Maro events voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of

onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Maro events, al dan niet

voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade

zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Maro events meldt.

f. Maro events kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van

schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak

maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Maro events is evenmin

aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet

of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Maro events.

g. Maro events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen

verkregen Tickets. Maro events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

h. Maro events kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de

houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Maro events kan worden

toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling

of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maro events in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Maro events gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Maro events is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing

zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te

Amsterdam.

13. Diversen

a. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het

Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk,

plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van

inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.

b. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die

zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op

restitutie van enige gelden.

c. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens

geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Maro events zich verplicht tot het doen van een schriftelijke

mededeling, is Maro events gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals

maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Maro events dan wel in offertes,

orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Maro events niet.

f. Bij verschil van mening tussen Maro events en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de

Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

KVK 59893257

BTW NL853684352B01

Pastoor van Sonsbeeckstraat 45, 7039 AH Stokkum